015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)

Перший рівень — бакалавр

Кваліфікація — Бакалавр з професійної освіти (Харчові технології)

Кредити — 240 кредитів

Термін навчання — 3 р. 10 міс.

Вартість навчання

Опис програми

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють загальними і фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.


Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:
технолог на підприємствах харчової промисловості, керівник підприємств харчової промисловості, керівник та завідувач виробництвом на підприємствах ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, столові, бістро, піцерії та ін.), викладач спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах,
коледжах, а також у закладах вищої освіти III та IV-го рівнів акредитації.Дисципліни, які вивчаються:

Біохімія життєдіяльності, Біологічна та харчова хімія, Вступ до фаху та виробниче навчання, Вища математика, Вікова та педагогічна психологія, Етика педагогічної діяльності, Інженерна та комп’ютерна графіка, Інструментальне забезпечення E-Learning, Комп’ютерні технології в офісі, Командоутворення й технології командної роботи, Комунікативні процеси у педагогічній діяльності, Методологічні засади професійної освіти, Молекулярний дизайн органічних структур, Методика професійного навчання, Методи контролю якості харчових продуктів, Основи композиції, Основи охорони праці, Основи інженерно-педагогічної творчості, Основи освітнього менеджменту, Психологія, Процеси та обладнання харчової галузі, Технологія продукції оздоровчого призначення у ЗРГ, Товарознавство харчової продукції, Фізика, Хімія та інші.

Другий рівень — магістр

Кваліфікація — магістр з професійної освіти (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Кредити — 90 кредитів ЄКТС

Термін навчання — 1 рік 4 місяця

Вартість навчання

Опис програми

Підготовка фахівця за даною спеціальністю передачає здобуття здобувачем освіти навичок та знань, застосування яких спрямоване на вирішення професійних завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють інноваційними методами навчання; сформованими фаховими компетентностями, достатніми для успішного розв’язання типових спеціалізованих завдань у галузі харчових технологій та професійної освіти.

Основним фокусом ОП є формування та розвиток фахової компетентності магістра професійної освіти в харчовій галузі як інтеграційної діяльності, що включає педагогічну компоненту та знання з предмету спеціалізації (інженерну компоненту).

Особливості програми: програма орієнтована на глибоку практичну підготовку сучасних магістрів, що володіють методами та основними психолого-педагогічними підходами, а також глибоку спеціальну підготовку у галузі спеціалізації – харчових технологій.

Працевлаштування

Диплом за цією спеціальністю дає право займати такі посади:

у галузі освіти:

викладач професійно-технічного навчального закладу – КП 2320;

викладач (методи навчання) – КП 2351.2, 24420;

інші професіонали в галузі методів навчання – КП 2351.2;

інші професіонали в галузі навчання – КП 2359.2.

у галузі спеціалізації:

інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості – КП 3590.

Освітня програма Професійна освіта (Харчові технології)

Поки людство існує, воно буде відчувати потребу в їжі!
А самими незамінними членами суспільства були, є і будуть люди, які виробляють продукцію сільського господарства, переробляють її і доносять до споживача.
Розвиток суспільства призводить до постійного зростання потреби в продуктах харчування, збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту, підвищення їх якості.
Харчова промисловість є однією з найдинамічніших і стабільних галузей народного господарства.
Поряд з розвитком харчової промисловості відбувається постійне розширення мережі підприємств ресторанного господарства, починаючи від закусочних швидкого харчування і закінчуючи вишуканими елітними ресторанами.
Ефективна робота підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства неможлива без наявності кваліфікованих технологів, інженерів і робітників.
Для підготовки кваліфікованих робітників в системі профтехосвіти необхідні грамотні фахівці, які володіють поряд з фундаментальними і прикладними знаннями, навичками педагогічної роботи.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Професійна освіта (Харчові технології)»денної форми навчання проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший бакалавр (2 роки навчання), бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5 роки навчання на базі диплома бакалавра, або спеціаліста, або магістра будь якої спеціальності); заочної форми навчання-бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5 роки навчання на базі диплома бакалавра, або спеціаліста, або магістра будь якої спеціальності).

Випускники отримують диплом державного зразка, їм присвоюється кваліфікація: молодший бакалавр з профосвіти в галузі харчових технологій (диплом молодшого бакалавра), фахівець в галузі харчових технологій, викладач практичного навчання в галузі харчових технологій (диплом бакалавра), професіонал в області харчових технологій, викладач дисциплін в галузі харчових технологій (диплом магістра).

В процесі навчання студенти вивчають наступні дисципліни:
I. Гуманітарні, соціально-економічні та правові дисципліни;
II. Дисципліни загальнонаукової підготовки: Загальна, органічна хімія та екологія, Математичні і графічні основи галузевого знання, Іноземна мова, Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі, Теоретичні основи роботи технологічного обладнання в галузі, Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї, Українська мова (за професійним спрямуванням);
III. Дисципліни психолого-педагогічного циклу: Технології особистісного зростання та навчання, Професійна педагогіка, Командо-утворення й технології командної роботи, Методика професійного навчання, Етика педагогічної діяльності, Методологічні засади професійної освіти, Загальна та вікова психологія.
IV. Спеціальні дисципліни: Технологія виробництва кулінарної продукції, Організація виробництва та обслуговування в закладах харчової галузі, Біологічна та харчова хімія, Товарознавство харчової продукції, Технологія харчових виробництв, Мікробіологія та фізіологія, санітарія та гігієна, Методи контролю якості харчових продуктів, Технологія продукції оздоровчого призначення у ЗРГ, Процеси та обладнання харчової галузі.
Навчальний план спеціальності включає також проведення виробничих і педагогічних практик.
Зі студентами проводяться екскурсії на сучасні підприємства харчової промисловості.

У процесі навчання студенти отримують:
якісну теоретичну підготовку в галузях біохімії і мікробіології; органічної, аналітичної та фізколоїдної хімії; фізіології харчування; технології приготування їжі; технології харчових виробництв; основ проектування, створення і функціонування харчових підприємств; товарознавства та експертизи продовольчих товарів;
фундаментальну теоретичну підготовку в області психолого-педагогічних наук і методики викладання;
практичні навички в приготуванні їжі; в роботі з обладнанням підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості; проведенні технологічних розрахунків; побудові технологічних схем сучасного виробництва; організації роботи підприємств ресторанного господарства;практичні навички в організації занять зі спеціальних дисциплін та методики їх проведення; практичні навички роботи керівника колективу.

Випускники можуть працювати:
— технологами на підприємствах харчової промисловості,
— керівниками підприємств харчової промисловості,
— керівниками та завідувачами виробництвом на підприємствах ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні, бістро, піцерії і т.п.),
— викладачами спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах, коледжах, а також у вузах.

Кафедра хімії, харчових і хімічних технологій з 2004р. проводить підготовку фахівців з технології харчових виробництв і організації підприємств ресторанного господарства. На кафедрі працюють кваліфіковані фахівці — доктори і кандидати наук. Для проведення занять залучаються також висококваліфіковані викладачі інших ВНЗ та представники харчових виробництв. Лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням для проведення лабораторних робіт і наукових досліджень. Поряд з організацією навчального процесу співробітники кафедри займаються науково-дослідною роботою, до якої залучаються найбільш здібні студенти.

Випускники спеціальності «Професійна освіта. Харчові технології «ніколи не матимуть проблем з працевлаштуванням. Вони завжди зможуть «прогодувати» себе і свою сім’ю !!!