Про спецiальнiсть

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології).

Освітня програма Професійна освіта (Харчові технології)

Поки людство існує, воно буде відчувати потребу в їжі!
А самими незамінними членами суспільства були, є і будуть люди, які виробляють продукцію сільського господарства, переробляють її і доносять до споживача.
Розвиток суспільства призводить до постійного зростання потреби в продуктах харчування, збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту, підвищення їх якості.
Харчова промисловість є однією з найдинамічніших і стабільних галузей народного господарства.
Поряд з розвитком харчової промисловості відбувається постійне розширення мережі підприємств ресторанного господарства, починаючи від закусочних швидкого харчування і закінчуючи вишуканими елітними ресторанами.
Ефективна робота підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства неможлива без наявності кваліфікованих технологів, інженерів і робітників.
Для підготовки кваліфікованих робітників в системі профтехосвіти необхідні грамотні фахівці, які володіють поряд з фундаментальними і прикладними знаннями, навичками педагогічної роботи.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Професійна освіта (Харчові технології)»денної форми навчання проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший бакалавр (2 роки навчання), бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5 роки навчання на базі диплома бакалавра, або спеціаліста, або магістра будь якої спеціальності); заочної форми навчання-бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5 роки навчання на базі диплома бакалавра, або спеціаліста, або магістра будь якої спеціальності).

Випускники отримують диплом державного зразка, їм присвоюється кваліфікація: молодший бакалавр з профосвіти в галузі харчових технологій (диплом молодшого бакалавра), фахівець в галузі харчових технологій, викладач практичного навчання в галузі харчових технологій (диплом бакалавра), професіонал в області харчових технологій, викладач дисциплін в галузі харчових технологій (диплом магістра).

В процесі навчання студенти вивчають наступні дисципліни:
I. Гуманітарні, соціально-економічні та правові дисципліни;
II. Дисципліни загальнонаукової підготовки: Загальна, органічна хімія та екологія, Математичні і графічні основи галузевого знання, Іноземна мова, Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі, Теоретичні основи роботи технологічного обладнання в галузі, Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї, Українська мова (за професійним спрямуванням);
III. Дисципліни психолого-педагогічного циклу: Технології особистісного зростання та навчання, Професійна педагогіка, Командо-утворення й технології командної роботи, Методика професійного навчання, Етика педагогічної діяльності, Методологічні засади професійної освіти, Загальна та вікова психологія.
IV. Спеціальні дисципліни: Технологія виробництва кулінарної продукції, Організація виробництва та обслуговування в закладах харчової галузі, Біологічна та харчова хімія, Товарознавство харчової продукції, Технологія харчових виробництв, Мікробіологія та фізіологія, санітарія та гігієна, Методи контролю якості харчових продуктів, Технологія продукції оздоровчого призначення у ЗРГ, Процеси та обладнання харчової галузі.
Навчальний план спеціальності включає також проведення виробничих і педагогічних практик.
Зі студентами проводяться екскурсії на сучасні підприємства харчової промисловості.

У процесі навчання студенти отримують:
якісну теоретичну підготовку в галузях біохімії і мікробіології; органічної, аналітичної та фізколоїдної хімії; фізіології харчування; технології приготування їжі; технології харчових виробництв; основ проектування, створення і функціонування харчових підприємств; товарознавства та експертизи продовольчих товарів;
фундаментальну теоретичну підготовку в області психолого-педагогічних наук і методики викладання;
практичні навички в приготуванні їжі; в роботі з обладнанням підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості; проведенні технологічних розрахунків; побудові технологічних схем сучасного виробництва; організації роботи підприємств ресторанного господарства;практичні навички в організації занять зі спеціальних дисциплін та методики їх проведення; практичні навички роботи керівника колективу.

Випускники можуть працювати:
— технологами на підприємствах харчової промисловості,
— керівниками підприємств харчової промисловості,
— керівниками та завідувачами виробництвом на підприємствах ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні, бістро, піцерії і т.п.),
— викладачами спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, технікумах, коледжах, а також у вузах.

Кафедра хімії, харчових і хімічних технологій з 2004р. проводить підготовку фахівців з технології харчових виробництв і організації підприємств ресторанного господарства. На кафедрі працюють кваліфіковані фахівці — доктори і кандидати наук. Для проведення занять залучаються також висококваліфіковані викладачі інших ВНЗ та представники харчових виробництв. Лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням для проведення лабораторних робіт і наукових досліджень. Поряд з організацією навчального процесу співробітники кафедри займаються науково-дослідною роботою, до якої залучаються найбільш здібні студенти.

Випускники спеціальності «Професійна освіта. Харчові технології «ніколи не матимуть проблем з працевлаштуванням. Вони завжди зможуть «прогодувати» себе і свою сім’ю !!!